Vuosikokouksissa 15.11.2020 ja 21.2.2021 on käsitelty sääntömuutokset, jotka on hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 16.4.2021


HARLU-SEURA RY. SÄÄNNÖT

1 § Yhdistyksen nimenä on Harlu-seura ry ja sen kotipaikkana on Kangasniemi.


2 § Yhdistyksen tarkoituksena on olla karjalaisten keskeisenä yhdyssiteenä ja toimia heidän sosiaalisen ja henkisen asemansa tukemiseksi sekä tehdä tunnetuksi Karjalaa ja karjalaisia koskevia kysymyksiä sekä vaalia karjalaista kulttuuria.


3 § Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan:

1. Tekemällä aloitteita, jotka tarkoittavat karjalaisten taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten olojen parantamista;

2. harjoittamalla ohjaus- ja neuvontatoimintaa;

3. avustamalla viranomaisia karjalaisten olojen parantamista tarkoittavissa tehtävissä, antamalla lausuntoja ja suorittamalla viranomaisten sille uskomia tehtäviä;

4. toimeen panemalla esitelmä-, kokous- ynnä muita valistus- ja sivistystilaisuuksia sekä juhlia ja iltamia;

5. harjoittamalla julkaisutoimintaa;

6. ylläpitämällä kerho- ja kokoushuoneistoa ;

7. harjoittamalla nuoriso- sekä varhaisnuorisotoimintaa.


4 § Yhdistyksellä on oikeus hankkia ja omistaa kiinteistöjä, ottaa vastaan jäsenmaksuja, lahjoituksia ja testamentteja ja asianmukaisen luvan saatuaan harjoittaa kustannus- ja julkaisutoimintaa, kahvila- ja ravintolaliikettä ja panna toimeen raha- ja tavara-arpajaisia, rahankeräyksiä sekä järjestää juhlia varojen hankkimiseksi toimintaansa varten.


5 § Yhdistyksen hallitus päättää yhdistyksen jäseneksi hyväksymisestä. Jäsenet ovat varsinaisia, kannattavia tai ainaisjäseniä. Varsinaisten ja kannattavien jäsenien jäsenmaksun määrää vuosikokous. Ainaisjäsenen on suoritettava yhdistykselle
vuosijäsenmaksu 20-kertaisena.

Yhdistys voi kutsua kunniapuheenjohtajakseen tai kunniajäsenekseen henkilön, joka huomattavalla tavalla on tukenut sen toimintaa tai toiminut yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi. Saavutetut jäsenoikeuden säilyvät.

Hallitus voi erottaa yhdistyksen jäsenen, joka varoituksista huolimatta rikkoo yhdistyksen sääntöjä, toiminnallaan tai käytöksellään haittaa yhdistyksen toimintaa tai muistutuksista huolimatta jättää jäsenmaksunsa suorittamatta.


6 § Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuodeksi kerrallaan valitut puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kolmeksi vuodeksi valitut vähintään 5 (viisi) muuta ja enintään 8 (kahdeksan) jäsentä, joista eroaa ensimmäisenä ja toisena vuotena kolmannes (1/3) aluksi arvan, sitten vuoron mukaan.

Hallitus valitsee keskuudestaan tai ottaa sihteerin ja rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallituksen kokous on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja 3 (kolme) jäsenen saapuvilla ollessa. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt.

Hallitus kokonaisuudessaan on vastuussa yhdistyksen varojen käytöstä.


7 § Yhdistyksen nimen ovat oikeutetut kirjoittamaan yhdistyksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa.


8 § Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit sekä hallituksen laatima vuosikertomus ja muut yhdistyksen hallintoa koskevat asiakirjat on ennen tammikuun 31. päivää jätettävä yhdistyksen toiminnantarkastajalle, jonka tulee ennen yhdistyksen vuosikokousta antaa hallitukselle vuosikokoukselle osoitettu kirjallinen lausunto toimittamastaan yhdistyksen toiminnan ja talouden tarkastuksesta.9 § Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain helmikuussa. Muita kokouksia pidetään, milloin hallitus pitää sitä tarpeellisena tai milloin vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta erityisesti ilmoitettua tarkoitusta varten anoo. Kokoukset kutsutaan koolle vähintään 7 päivää ennen kokousta sanomalehti-ilmoituksilla tai kullekin jäsenellä lähetettävällä kirjallisella kutsulla.10 § Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä, pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat.

2. Todetaan kokouksen laillisuus.

3. Esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilit ja toiminnantarkastajan lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös.

4. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimihenkilöille ja muista toimenpiteistä, joihin edellisen vuoden hallinto ja talous ehkä antavat aihetta.

5. Päätetään varsinaisten ja kannattavien jäsenten jäsenmaksujen suuruudesta.

6. Vahvistetaan kuluvan vuoden toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio.

7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

8. Valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle.

9. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja tarkastamaan seuraavan vuoden hallintoa ja taloutta.

10. Valitaan tarvittavat toimikunnat ja edustajat.

11. Päätetään missä sanomalehdissä kokouskutsut on julkaistava ja miten muut tiedonannot jäsenille on toimitettava.

12. Käsitellään muut hallituksen kokoukselle esittämät asiat.

13. Käsitellään asiat, jotka joku yhdistyksen jäsen on kirjallisesti vähintään 7 päivää ennen kokousta hallitukselle esittänyt kokouksessa käsiteltäväksi, ottaen huomioon yhdistyslain 14 §:n määräykset.


11 § Yhdistyksen sääntöjen muuttamista ja yhdistyksen purkamista koskeva asia on käsiteltävä kahdessa vähintään viikon välein pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, joista jälkimmäisessä muutosta tai purkamista tulee vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä kannattaa.12 § Jos yhdistys purkautuu, käytettäköön sen varat, sitten kun
yhdistyksen velat on maksettu, yhdistyksen toimialueella asuvan karjalaisen
väestön hyväksi tavalla, josta viimeinen yhdistyksen kokous päättää.